10X Challenge a podstawa programowa

Projekt 10X Challenge:

 1. Wpisuje się w treści z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej:
 1. umożliwia uczniom poznanie swoich zasobów, a także mocnych i słabych stron,
 2. ukazuje specyfikę pracy przedsiębiorcy,
 3. ukazuje rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą. 
 1. Wpisuje się w cele kształcenia dla przedmiotu język polski:
 1. umożliwia kształcenie umiejętności porozumiewania się w sytuacjach oficjalnych poprzez tworzenie komunikatów związanych z działalnością firmy (np. badanie rynku, film promocyjny, materiały reklamowe),
 2. rozwija umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych (np. poprzez tworzenie filmu promocyjnego, ulotki sprzedażowej),
 3. rozwija umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania (np. poprzez badanie rynku, rozeznanie cen materiałów, ustalanie cen dla swoich produktów czy usług).   
 1. Wpisuje się w cele kształcenia dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie:
 1. umożliwia rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów,
 2. umożliwia komunikowanie i współdziałanie, poprzez pracę w zespole, odniesienie działań uczniowskiej firmy do kontekstu lokalnego, możliwość przekazania wypracowanych zysków na rzecz dobra wspólnego (np. wybranej organizacji charytatywnej), promowanie postaw odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.
 1. Wpisuje się w cele kształcenia dla przedmiotu informatyka:
 1. rozwija umiejętności związane z wykorzystaniem komputera, urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych,
 2. rozwija kompetencje społeczne, takie jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami, poprzez zapewnienie narzędzi informatycznych do realizacji projektu (platforma internetowa), promowanie korzystania z programów komputerowych do tworzenia treści (logo, film promocyjny), a także pracę w zespole, w tym w środowisku wirtualnym (10X Zrób to sam).
 1. Wpisuje się w cele kształcenia dla przedmiotu matematyka:
 1. rozwija sprawności rachunkowe,
 2. rozwija umiejętności związane z wykorzystaniem i tworzeniem informacji,
  poprzez konieczność prowadzenia uproszczonej rachunkowości firmy, wprowadzenie podstawowych pojęć ekonomicznych (przychód, koszty, dochód, zysk) i konieczność ich kalkulacji, prezentowanie osiągnięć (w tym wskaźników ekonomicznych).