8 maja 2015

Bezpieczne wędrówki po świecie finansów

Jak zarabia się pieniądze? Jak oszczędzać energię, wodę czy kieszonkowe i jak mądrze je wydawać? Jakie mamy korzyści z segregowania odpadów? Do kogo zwrócić się o pomoc w razie niebezpieczeństwa? Jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze? Dowiadują się tego uczniowie drugich i trzecich klas ze szkół podstawowych podróżując z przewodnikiem Grosikiem po Galaktykach Finanse i Oszczędzanie.
87% dzieci uczestniczących w projekcie odkłada przynajmniej część otrzymywanych pieniędzy,
74 % oszczędza inne zasoby, a 72% podejmuje bardziej racjonalne decyzje zakupowe. Tak wynika z raportu z ewaluacji zewnętrznej programu „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”.


 

Jak zarabia się pieniądze? Jak oszczędzać energię, wodę czy kieszonkowe i jak mądrze je wydawać? Jakie mamy korzyści z segregowania odpadów? Do kogo zwrócić się o pomoc w razie niebezpieczeństwa? Jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze? Dowiadują się tego uczniowie drugich i trzecich klas ze szkół podstawowych podróżując z przewodnikiem Grosikiem po Galaktykach Finanse i Oszczędzanie.
87% dzieci uczestniczących w projekcie odkłada przynajmniej część otrzymywanych pieniędzy,
74 % oszczędza inne zasoby, a 72% podejmuje bardziej racjonalne decyzje zakupowe. Tak wynika z raportu z ewaluacji zewnętrznej programu „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”.

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Nauczyciele przystępujący do programu zostają przeszkoleni oraz otrzymują pakiet materiałów do jego prowadzenia. Składają się na niego nie tylko materiały dla nauczyciela, ale także dla uczniów i rodziców. Bogaty zestaw zawiera, oprócz tradycyjnych materiałów, jak Przewodnik dla nauczyciela, czy zadania dla uczniów, także materiały multimedialne, plakaty, naklejki, karty płatnicze, zafoliowane zestawy monet i banknotów, czapeczki, portfeliki do składania, gwiazdy do zapisu marzeń. Pozwala to w bardzo atrakcyjny sposób prowadzić zajęcia w szkołach.

Równie ciekawe są wyniki ewaluacji dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Dzieci, według nauczycieli i rodziców:

  • o 80% zwiększyły wiedzę na temat bezpiecznego zachowania się wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
  • o 70% zwiększyły wiedzę na temat bezpiecznego przechowywania pieniędzy,
  • a 86% uczestniczących w projekcie bezbłędnie rozpoznaje telefony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę do dalszej pracy nauczyciela i uczniów. Badanie ewaluacyjne wykazało, iż 95% rodziców pracowało z dziećmi w zakresie kształtowania umiejętności związanych z bezpieczeństwem i gospodarowaniem finansami. Rodzice, nie tylko odpowiadają na pytania dzieci, ale także analizują, posługując się „Kartą oszczędności”, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej.

Z kolei tematyka bezpieczeństwa podsumowywana jest przez dzieci i rodziców na „Karcie bezpieczeństwa”, na której dzieci umieszczają naklejki informujące o rozmowach i działaniach dotyczących tej tematyki.

Zdecydowana większość respondentów (dzieci, nauczycieli, rodziców) zaobserwowała również pozytywny wpływ programu na zachowanie i postawy uczestników. Oznacza to, że program w skuteczny sposób nie tylko wzbogaca wiedzę, ale i pozwala rozwijać praktyczne umiejętności umożliwiające sprawniejsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

Program „Bezpieczne wędrówki” realizowany jest przez Fundację PZU we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości od dwóch lat. W tym czasie wzięło w nim udział 28 000 uczniów, około 42 000 rodziców i 1 400 nauczycieli. Więcej informacji na stronie www.od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl

Fundacja PZU powstała w 2004 r., aby realizować strategię zaangażowania społecznego Grupy PZU, w tym działania w obszarze nowoczesnej filantropii. Fundacja dba o szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wspiera i promuje innowacyjną edukację dzieci i młodzieży, pomaga rozwijać talenty. Dąży do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych oraz do zwiększania dostępu społeczeństwa do dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. „Pomagamy pomagać” – to motto Fundacji. Fundacja PZU buduje partnerstwa z organizacjami pozarządowymi zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów. W ramach współpracy z Fundacją, rocznie realizowanych jest blisko 200 projektów we wszystkich obszarach działania Fundacji. Fundacja PZU realizuje także Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU.