11 stycznia 2024

Rok Edukacji Ekonomicznej zainaugurowany

W dniu 11 stycznia 2024 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczysta inauguracja Roku Edukacji Ekonomicznej.

W inauguracji wzięła udział m.in. Marszałkini Senatu – Małgorzata Kidawa-Błońska oraz przedstawiciele ministerstw, a także ponad 100 reprezentantów świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów. Inicjatywa ta była możliwa dzięki zaangażowaniu 6 organizacji pozarządowych od lat podejmujących wspólnie z sektorem finansowym działania w celu podniesienia poziomu świadomości związanej z finansami. Inicjatywy edukacyjne organizowane w ramach rynku bankowego czy kapitałowego stały się integralną częścią działań mających na celu zniwelowanie luki wiedzy na temat gospodarki, inwestycji i zarządzania finansami osobistymi.

Inicjatywa Roku Edukacji Ekonomicznej została uchwalona przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2023 r. Rok 2024 został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej nie bez powodu. W tym roku przypada 5 setnych rocznic: uchwalenie reform gospodarczych Premiera Władysława Grabskiego, rocznica powstania Banku Polskiego i BGK, rocznica ustanowienia polskiego złotego oraz rocznica wydania książki Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka”, która uczyła dzieci o wartości pieniądza. REE jest symbolicznym wyrazem uznania dla wysiłków tysięcy osób i instytucji, które przez ostatnie 100 lat angażowały się w upowszechnianie wiedzy ekonomicznej. Jest także unikalną szansą na budowanie właściwych postaw wśród społeczeństwa i trwałą zmianę – w myśl hasła „Ekonomia – rozumieć, by świadomie decydować".

– Jak zainteresować dzieci i młodzież tematem edukacji ekonomicznej, czyli jakie korzyści wynikają z udziału w naszych programach? Te korzyści to, między innymi: uczeń i uczennica poznaje zasady działalności gospodarczej i prowadzenia własnej firmy, przygotowuje się do wejścia na rynek pracy, poznaje zasady ekonomii, funkcjonowania gospodarki, ma możliwość praktycznego stosowania zdobytej wiedzy, nabywa i doskonali umiejętności z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości, takie jak kreatywność, wyznaczanie celów, realizacja zaplanowanych działań, podejmowanie decyzji, komunikacja i praca w grupie, ale również uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, a przede wszystkim ma bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesu – Małgorzata Sobkowicz, prezes zarządu Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

W inicjatywę Roku Edukacji Ekonomicznej licznie zaangażowały się autorytety świata ekonomii i wybitni praktycy różnych dziedzin gospodarki.

Dodatkowo, na stronie www.ree2024.pl każdy może zgłosić własną inicjatywę, której celem będzie propagowanie wiedzy ekonomicznej.